Personel Görev Tablosu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI :Merkez Müdürü
ADI SOYADI : Meral KEKEÇOĞLU
GÖREVLERİ
“Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,
d) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
YETKİLERİ
“Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
SORUMLULUKLARI
“Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” Gereğince;
a) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek,

HAZIRLAYAN 

Metin ÇAKMAK

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL Münir UÇAK ONAYLAYAN MERAL KEKEÇOĞLU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI :Merkez Müdür Yardımcısı
ADI SOYADI :Münir UÇAK
GÖREVLERİ
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.
b) Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

YETKİLERİ
a) Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.
SORUMLULUKLARI
a) Merkez Müdürünün bulunmadığı durumlarda Merkez Müdürlüğüne vekalet etmek.
HAZIRLAYAN METİN ÇAKMAK GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL MÜNİR UÇAK ONAYLAYAN MERAL KEKEÇOĞLU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Doküman No:
Yayın Tarihi:
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:
BÖLÜMÜ : ARICILIK ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ
BAĞLI BİRİMİ : REKTÖRLÜK
UNVANI : Merkez Sekreteryası
ADI SOYADI :METİN ÇAKMAK
GÖREVLERİ
a) Merkez yönetiminin vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b) Gelen-giden evrakların kaydını yapmak, Müdürün veya Müdür Yardımcısının onayına sunmak.
c) Resmi yazışmaları yapmak, Merkez ile ilgili durumlarda her türlü (telefon, faks, e-posta vs.) iletişimin sağlanmasına yardımcı olmak,
d) Toplantı ve imza tutanaklarını hazırlamak, toplantı kararlarını ve ilgili resmi yazıları yazmak, toplantı konusu ile ilgili dokümanları Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisine sunmak.
e) Ofis araç gereçlerini kullanabilmek ve gerektiğinde bakım ve tamirini yaptırmak, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak,
f) Merkez web sitesinin güncellenmesi
g) Merkez tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin ve haber metinlerinin merkez web sitesinde yayınlanması
h) Birimin Kalite Temsilciliği işlerini yürütmek
ı) Birimin EBYS Temsilciliği işlerini yürütmek
i) Birimin İletişim Temsilciliği işlerini yürütmekYETKİLERİ
SORUMLULUKLARI
a. Merkez Müdürlüğüne karşı sorumludur.
HAZIRLAYAN METİN ÇAKMAK GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL MÜNİR UÇAK ONAYLAYAN MERAL KEKEÇOĞLU